Kauppa

Mag Wheel Cleaner G2

MAG Wheel G2 on suunniteltu erikoistuotteeksi puhdistamaan kaikentyyppisiä kromi-, teräs, ja alumiinivanteita, sekä antamaan näyttävän kiiltoefektin. Se liuottaa tehokkaasti jarrupölyä ja ruostepinttymiä, palauttaen näin vanteet alkuperäiseen loistoonsa. Mag Wheel G2 voidaan käyttää myös pölykapseleiden puhdistukseen.

Käyttöohje: Tarkista aina vanteen pinnan kestävyys testaamalla tuotetta pienelle alueelle. Sumuta tuotetta suoraan vanteelle seillaisenaan tai laimenna veteen 1:1 riippuen likaisuudesta ja pinnan hapettumisasteesta.

EI SAA LEVITTÄÄ KUUMILLE PINNOILLE.

Varoitukset
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
P260 Älä hengitä pölyä/höyryä/suihketta/sumua.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.
P305+P351+P338 JOS KEMIKALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinnöistä).
P501Hävitäsisältö/pakkauspaikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälist
en määräysten mukaisesti.

Varningar
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktig med vatten I flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser on det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFT INFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P321 Särskild behandling (se på etiketten).
P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella
/ internationella föreskrifter.

Mag Wheel G2 levitykseen suosittelemme IK-Haponkestävää sumutinta. Saatavana 6 L, 9 L, ja 12 L vetoisina.